การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) ขั้นตอนสำคัญที่ข้ามไม่ได้ของการทำธุรกิจ